ОГЛАС ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ ЗА ОВЛАСТЕН СТЕЧАЕН УПРАВНИК

Врз основа на член 23 од Законот за стечај (,,Службен весник на Република Северна Македонија,, број 34/06, 126/06, 84/07, 47/11, 79/13, 164/13, 29/14, 98/15 и 192/15),Министерството за економија распишува

ОГЛАС

ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ ЗА ОВЛАСТЕН СТЕЧАЕН УПРАВНИК

1.Секој кандидат кој се пријавува на огласот за полагање на испит за овластен стечаен управник треба да ги исполнува следните услови: -да  е државјанин на Република Северна Македонија,
-Да има живеалиште во Република Северна Македонија
-да има високо образование од соодветната област (диплома за завршено четригодишно високо образование или диплома со 300 кредити според европскиот кредит трансфер систем EKTC),
-со правосилна одлука да не му е изречена забрана за вршење на професија, дејност или должност се додека траат последиците од забраната,
-да има најмалку три години работно искуство по дипломирањето во областа на правото, економијата или бизнис администрацијата или друго високо образование согласно одрердбите од член 23 од Законот за стечај и пет години работно искуство по дипломирањето во областа на трговските дејности,
-потврда за редовно посетување обука издадена од Комората на стечајни управници.

2.Кандидатот кој се пријавува на огласот за полагање на испит за овластен стечаен управник треба да ги достави следните документи:
-пријава во која ќе бидат наведени личните генералии, точна адреса, број на лична карта или пасош,име,татково име,презиме,број на телефон (мобилен,домашен или од работно место) и адреса на електронско сандаче.
-доказ за завршен Факултет,
-потврда со која ќе се докаже дека има 3 години работно искуство по дипломирањето во областа на правото,економијата или бизнис администрацијата или пет години работно искуство по дипломирањето во областа на трговските дејности,
-потврда со која ќе се докаже дека посетувал почетна обука издадена од Комората на стечајните управници,
-потврда со која се докажува дека со правосилна одлука не му е изречена забрана за вршење на професија, дејност  или должност се додека траат последиците од забраната,
-доказ за уплатен износ на предвидените средства за полагање  на испитот,односно уплатница (образец ПП50) на износ од 10.000,00 денари,уплатени на трезорска сметка на Министерство за економија: 100000000063095, со цел на дознака за полагање на испит за овластен стечаен управник,назив на примачот-Министерство за економија, банка на примачот –Народна банка на Република Северна Македонија, сметка на буџетски корисник бр.1000115547 787 13, приходна шифра 724149, програма 10.

3.Потребните документи (во оригинал или фотокопие заверено кај нотар) се поднесуваат во архивата на Министерството за економија: ул’’Јуриј Гаргарин’’бр.15,Скопје

4.Пријавувањето за испитот започнува од денот на објавувањето на овој оглас и завршува најдоцна до 17.01.2022 година

5.Термините за полагање на испитот за прв дел (теоретски дел ) и вториот дел (практичен пример) се закажуваат дополнително.

 


 

Në bazë të nenit 23 të Ligjit për falimentimin (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut”, nr. 34/06, 126/06, 84/07, 47/11, 79/13, 164/13, 29/14, 98/15 dhe 192/15),  Ministria e Ekonomisë njofton

SHPALLJE

PËR APLIKIMIN E KANDIDATËVE PËR DHËNIE TË PROVIMIT PËR ADMINISTRATOR TË AUTORIZUAR TË FALIMENTIMIT

 

1. Çdo kandidat që aplikon për shpalljen për dhënien e provimit për administrator të autorizuar të falimentimit duhet të përmbush kushtet vijuese:

– të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut,

– Të ketë vendbanim në Republikën e Maqedonisë së Veriut

– të ketë arsim të lartë në fushën përkatëse (diplomë për arsimin e lartë katërvjeçar të përfunduar ose diplomë me 300 kredite sipas sistemit evropian të transfertave të krediteve EKTC),

– me vendim të formës së prerë të mos jetë i ndaluar ushtrimi i profesionit, veprimtarisë ose detyrës për aq kohë sa zgjasin pasojat e ndalimit,

– të ketë të paktën tre vjet stazh pune pas diplomimit në fushën e drejtësisë, ekonomisë ose administrimit të biznesit ose arsimit tjetër të lartë në përputhje me përcaktimet e nenit 23 të Ligjit të falimentimit dhe pesë vjet stazh pune pas diplomimit në fushën e tregtisë,

– Vërtetim për ndjekjen e rregullt të trajnimit të lëshuar nga Oda e Administratorëve të Falimentimit.

2. Kandidati që aplikon për shpalljen për dhënien e provimit për Administrator të autorizuar të falimentimit duhet të dorëzojë dokumentet vijuese:

-aplikacioni në të cilin do të shënohen gjeneralët personalë, adresa e saktë, numri i letërnjoftimit ose i pasaportës, emri, emri i babait, mbiemri, numri i telefonit (celular, shtëpi ose punë) dhe adresë e-mail.

– dëshmi të fakultetit të përfunduar,

-vërtetim që ka 3 vjet stazh pune pas diplomimit në fushën e drejtësisë, ekonomisë ose administrimit të biznesit ose pesë vjet stazh pune pas diplomimit në fushën e tregtisë,

– vërtetim që ka ndjekur trajnimin fillestar të lëshuar nga Oda e Administratorëve të Falimentimit,

– Vërtetim që vërteton se me vendim të formës së prerë nuk i është ndaluar kryerja e profesionit, veprimtarisë ose detyrës për aq kohë sa zgjasin pasojat e ndalimit,

-dëshmi për shumën e paguar të mjeteve të parapara për dhënien e provimit, gjegjësisht fletëpagesë (formulari PP50) në shumë prej 10.000,00 denarë, të paguara në llogarinë e thesarit të

Ministrisë së Ekonomisë: 100000000063095, për qëllim të dërgesës për dhënien e provimit. për administratorin e autorizuar të falimentimit, emri i pranuesit – Ministria e Ekonomisë, banka e pranuesit – Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë së Veriut, llogaria e shfrytëzuesit buxhetor nr.1000115547 787 13, kodi i të hyrave 724149, programi 10.

3. Dokumentet e nevojshme (në origjinal ose në fotokopje të vërtetuar në noter) dorëzohen në arkivin e Ministrisë së Ekonomisë: Rruga “Jurij Gargarin” 15, Shkup.

4. Aplikimi për provim fillon nga dita e shpalljes së këtij njoftimi dhe përfundon jo më vonë se data 17.01.2022.

5. Afatet për dhënien e provimit për pjesën e parë (pjesa teorike) dhe pjesën e dytë (shembull praktik) parashikohen shtesë.