Обуки

Преглед на обработени теми на одржани Обуки за стечајни управници, судии и други учесници во организација на Комората на стечајни управници на РСМ

 

Термин на одржување Тема Учесници
Март-Април, 2012година ,,Е- стечај,, Стечајни управници
Јуни, 2012 година ,,Плановите за реорганизација и нивната застапеност во стечајните постапки-проблеми и перспективи,, Стечајни управници, стечајни судии и судии од апелациони подрачја.
Ноември, 2012 година 1.,,План за реорганизација,, 2.,,Закон за здолжница,, Стечајни управници, стечајни судии и судии од апелациони судови.
Март- Април 2013 година 1.,,Впаричување на имотот на стечајниот должник согласно Законот за стечај,, 2.,,Измените на Законот за трговски друштва,,

 

Стечајни управници, стечајни судии и судии од апелациони судови.
Ноември – Декември 2013 година ,,Водење на стечајни постапки во Е-стечај,,. Стечајни управници, стечајни судии и судии од апелациони судови.
Март 2014 година 1.,,Законот за стечај од Мај  2013 година и 2.,,Законот за заклучување на стечајните постапки отворени согласно со Законот за присилно порамнување стечај и ликвидација и Законот за стечај,,

 

Стечајни управници, стечајни судии,судии од апелациони судови, Министерство за економија, Централен регистар, Катастар на РСМ и Управа за јавни приходи
Ноември 2014 година Првични искуста, судска пракса, и правни проблеми кои се јавуваат во тек на примената на измените на законот за стечај (Сл.Весник бр.79 од 31.05.2013 година) и законот за заклучувајни на стечајните постапки (Сл.весник  бр. 12 од 22.01.2014 година).

 

Стечајни управници, стечајни судии, судии од апелациони подрачја, министерство за економија,
Април 2015 година  -,,Практични искуства судска пракса и правни проблеми во спроведување на стечајните постапки,, (присилни извршувања и одговорност за надомест на штета.

 

Стечајни управници, стечајни судии, судии од апелациони подрачја, извршители и министерство за економија,

 

Термин на одржување Тема Учесници
 

Ноември, 2015 година

,,Новини во стечајната постапка-практични аспекти

-Постапка за утврдување оспорени побарувања-парнични тужби, излачни тужби

-Финансиски извештаи во рамки на стечајна постапка,,

 

Стечајни управници, стечајни судии, судии од апелациони подрачја, министерство за економија,
 

Март, 2016 година

,,План за реорганизација во претходна постапка,, и ,,Обезбедување на побарувањата во планот за реорганизација,,  (банкарска гаранција и др.)

 

Стечајни управници, стечајни судии, судии од апелациони подрачја, министерство за економија,
Ноември 2016 година ,, Практични искуства, судска пракса и правни проблеми кои се јавуваат во тек на примената на Законот за стечај,

 

Стечајни управници, стечајни судии, судии од апелациони подрачја, министерство за економија,
Октомври-Декември 2017година ,,Правото на градење во стечајната   постапка,,

,,Одговорноста на органите во стечајната постапка од кривично правен аспект,,

,,Проценка на имот – стечајна маса

во  стечајната постапка,,

,,Права и должности на стечаен управник,,

,,Учество на стечајниот дожник како странка во извршувањето,,

,,Сметкводствено финансиски аспекти на  План за реорганизација,,

 

Стечајни управници, стечајни судии, судии од апелациони подрачја, министерство за економија, овластени ревизори.
     

 

 

Термин на одржување Тема Учесници
Април 2018година ,, Проблеми и дилеми  во практичната примена на Законот за стечај,

и потребата од законски измени,,

,,Проблеми и дилеми во практичната  примена на Законот за стечај, и потребата од законски измени,,

 

стечајни управници од апелационите подрачја стечајни судии,судии од апелациони подрачја.

 

Ноември 2018 година ,,Актуелни правни прашања и  отворени проблеми со банки како доверители,

и постапување на извршители во стечајните постапки,,

  ,,Најнови тенденции во развојот на стечајното право во Европска унија и во Република Македонија,,

стечајни управници од апелационите подрачја, стечајни судии, судии од апелациони судови,  преставници од банки во РСМ, овластени ревизори и овластени проценувачи

 

Април 2019 година -,,Актуелни правни прашања и отворени проблеми со УЈП и како доверители, и постапување во стечајните постапки

од аспект на даночната регулатива,,.

-,,Одредени даночно-правни аспекти

во  стечајната постапка,,

стечајни управници, стечајни судии, судии од апелациони подрачја и

претставници од УЈП

Ноември 2019 година -,,Актуелни правни прашања и отворени проблеми со Катастар, и постапување во стечајните постапки од аспект на  регулирање сопственост на имот-стечајна маса, залог/хипотеки, бришење прибелешки, и др,,.

-,,Сопственичкиот статус на имотот

во  стечајните постапки,,.

стечајни управници, стечајни судии, судии од апелациони судови и претставници од Агенција за Катастар на недвижности  Скопје
     

 

 

Термин на одржување Тема Учесници
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online- работилници во соработка со ,,Проектот за решавање на долгови и деловен излез,, -Светска банка

 

2020 година и Април/Мај 2021 година

-,,Поведување на стечајна постапка при запаѓање во криза  во работењето на трговското друштво,,

-,,Правни последици од отворање на стечајна постапка, и влијанието на стечајот  врз договорите,,

-,,Предлог текстот на новиот Закон за Инсолвентност,,

,,Процена во услови на иснолвентност,,

 

-,,Стечај над банки – постапка и третман на доверителите,,

-,,Правен третман на доверителите во стечајна постапка со посебен осврт на разлачни и излачни доверители,,

-,,Предизвиците на реорганизација во постапка на инсолвентност,,

– ,,Кривична одгворност и кривични дела поврзани со инсолвентност,,

– ,, Концепт и новини во новиот Закон за инсолвентност.,,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стечајни управници од Апелациони  подрачја Скопје, Битола,  Штип,  Гостивар и Судии.

 

 

 

 

Ноември/Декември 2021год. едукации со физичко присуство на учесници.

-,,Отворени прашања, проблеми и дилеми

во практичната примена на Законот за стечај,,.

-,,Преземање на дејствија по заклучување на стечајната постапка, дополнителна (одложена) распределба на средства   и повторно отворање на стечајна постапка,,.

 

стечајни управници, стечајни судии, судии од апелациони судови
     

 

 

Термин на одржување Тема Учесници
 

Ноември/Декември 2021год. едукации со физичко присуство на учесници.

Заедничка сопственост, сосопственост

и етежна сопственост  како стечајна маса.

Предизвиците на инсолвентното право во ковид и постковид услови

 

стечајни управници, стечајни судии, судии од апелациони судови и др.
Април/ Мај 2022година -,, Актуелни правни прашања, новини и предвидени со Предлог текстот на Законот за инсолвентност.,,

-,,Именување на стечајни управници по  Електронска метода во стечајните постапки – досегашни искуства и перспективи,,.

 

 

претставници од Министерство за економија,

– стечајни управници,

– стечајни судии, судии од апелациони судови и др.

 

 

 

 

 

Ноември 2022 година

-,,Остварување на правото на плати и надоместоци од плати при отворање  стечајна постапка на работодавецот .

Гарантен механизам како новина во Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност,,.

-,,Превентивно преструктурирање и предстечајна реорганизација на трговските друштва – современи европски трендови, како предизвици за успешна имплементација во новото македонското право на инсолвентност.,,

-,,Дигитализацијата во стечајните постапки од аспект на транспарентност

ефикасност и ажурност  – досегашни искуства и перспективи,,.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

претставници од Министерство за економија,

– стечајни управници,

– стечајни судии, судии од апелациони судови и др.

 

Ноември 2023година

 

,,Разрешување на финансиските потешкотии на должникот

досегашна пракса и предизвици,,.

– ,,Побивање на должниковите  правни дејствија во стечајна постапка

Практични проблеми и можни решенија,,.

– ,,Правна релација помеѓу стечајот и извршувањето,,.

-,,Правни последици од отворањето на стечајна постапка, во однос на недвижниот имот на должникот и затекнатите товари над истиот  (залог, прибелешки и сл.) со посебен осврт на правата и статусот на доверителите во чија корист се запишани тие права,,.

 

 

 

 

 

претставници од Министерство за економија,

– стечајни управници,

– стечајни судии, судии од апелациони судови и др.

 

Март 2024 година ,,Подигање на велот на правното лице (трговско друштво) во правниот промет

Практични проблеми во досегашна пракса,

предизвици и можни решенија,,.

– ,,Заклучни согледувања,,.

 

претставници од Министерство за економија,

– стечајни управници,

– стечајни судии, судии од апелациони судови и др.