Оглас за пријавување на кандидати за полагање на испит за овластен стечаен управник