Известување

ДО СИТЕ ЛИЦЕНЦИРАНИ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИЦИ, ЧЛЕНОВИ НА КОМОРАТА

Се известуваат стечајните управници дека
Комората на стечајни управници организира стручни работилници од областа на стечајот.

Едукацијата – Обуката ќе биде организирана вообичаено во два турноса по апелациони подрачја:

  1. 16/17 Април (четврток/петок) 2015 година за стечајни управници и судии од Апелационо подрачје Скопје;
  2. 08/09 Мај (петок/сабота) 2015 година за стечајни управници и судии од Апелациони подрачја Битола, Штип и Гостивар.

Работилниците ќе се одржат во Охрид Хотел Милениум.

Комисијата за едукација во рамки на Комората ќе ги превземе сите подетални потребни
активности за успешно спроведување на Едукацијата-обуката.

Претседател на Комора
Ацо Петров