Известување за Обука на кандидати за стечајни управници

Комората на стечајни управници на РМ ќе организира обука на кандидати за стекнување лиценца за овластени стечајни управници.

Пријавување на кандидати на е-маил адреса на комората е најдоцна до 25.03.2016 година.
Во пријавата да бидат наведени Име и Презиме, образование, податоци за контакт ( телефон, е-маил адреса, место на живеење).

За останатите активности за обуката кандидатите ќе бидат дополнително известени.

Од Комисијата за едукација