ЈАВЕН ПОВИК за посета на почетна обука за вршење на работи на стечаен управник